Tomášov príbeh

Tomáš Niňaj

 Tomáško sa narodil v auguste 2001,  pri narodení mal syndróm tzv. „modrej masky“. Zo začiatku sa vyvíjal ako zdravé dieťa. Približne vo veku 3 rokov sa u neho začali prejavovať zmeny v psychomotorickom vývoji. Preto je od roku 2004 sledovaný v neurologickej ambulancii. Najprv z dôvodu nekľudného a plačlivého správania a strachu z tmy, neskôr mu bola diagnostikovaná nízka úroveň pozornosti a porucha kognitívneho intelektu. V súčasnosti sa pridružili výbuchy zlosti, verbálne agresívne správanie voči okoliu. Z rovnakého dôvodu sme začali navštevovať aj psychologickú ambulanciu. Do roku 2011 mal nastavenú medikáciu na zmiernenie týchto prejavov.

 Od roku 2004 takisto navštevujeme aj oftalmologickú ambulanciu s diagnózou H52 Poruchy refrakcie a akomodácie. Najprv začal nosiť okuliare s dioptriami +8 a +8, do súčasného obdobia sa mu stav zmenil na +6,5 a +7. V roku 2005 sme začali navštevovať logopedickú ambulanciu z dôvodu dislálie a 4 roky navštevoval špeciálneho pedagóga v Detskom integračnom centre v Liptovskom Mikuláši.

   V roku 2007 nastúpil na základnú školu. V prvom ročníku bol zaradený do bežnej triedy medzi zdravé deti. Vtedy ešte nemal stanovenú súčasnú diagnózu. Na jeho zdravotný stav a nedostačujúci prospech upozornili učiteľky. Na ich podnet sme absolvovali vyšetrenia, na ktorých mu bola diagnostikovaná porucha ADHD, neskôr podozrenie na dyslexiu, ktorá sa nepotvrdila. V priebehu školského roka bol preradený do nultého ročníka. Približne vo veku 8 rokov sme absolvovali psychologické vyšetrenia v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Na základe týchto zistení bol Tomáško preradený do Špeciálnej základnej školy.

 Od roku 2011 navštevujeme aj psychiatrickú ambulanciu, kde mu bola stanovená diagnóza F70 Ľahká duševná zaostalosť, v súčasnosti preklasifikovanou na F71.1 Stredný stupeň duševnej zaostalosti. A zároveň F90.1 Hyperkinetická porucha správania, ktorej prejavy sú miernené medikamentami na dennej báze.

Tomášov-príbeh-2
Tomášov-príbeh-3

  Vzhľadom na zhoršujúce sa prejavy správania mi bola odporúčaná zmena školy s celodennou starostlivosťou a tak od septembra 2014 navštevuje Tomáš Špeciálnu základnú školu s internátom v Liptovskom Jáne. Po oboznámení sa s Tomášovým zdravotným stavom mi riaditeľ školy odporúčal toto zariadenie ako veľmi vhodnú alternatívu, ktorá bude pre jeho zdravotný stav aj psychický vývoj veľmi vhodná. Navštevujú ju deti s podobnými zdravotnými problémami, majú prispôsobené učebné tempo, naučia sa byť samostatní a vykonávať základné domáce práce. Aj pre mňa ako matku bola táto situácia ťažká, ale vzhľadom na svoj vtedajší zdravotný stav som toto riešenie prijala ako najlepšie možné riešenie.

 Od 8. roku začal Tomáš výrazne rásť a jeho vývoj nie je stále ukončený.  Vo veku 16 rokov meria 187 cm, pri váhe 77 kg. Tento rýchly rast sprevádzajú problémy s chrbticou – kyfóza, hyperlordóza, ľahká sinistroskolióza, a okrem toho trpí plochonožím a arachnodaktýliou.

 Na základe súčasného zdravotného stavu podstúpil Tomáš v júni 2017 genetické vyšetrenie pre podozrenie na Marfanoidný habitus. Výsledky vyšetrení, ktoré sme dostali v októbri 2017, túto diagnózu potvrdili (viď Príspevok č. 2). Od júna 2017 je Tomáš taktiež sledovaný aj v detskej kardiologickej ambulancii.

 Jeho súčasný zdravotný stav so všetkými diagnózami sme konzultovali so špecialistami v Adeli centre v Piešťanoch, ktorí Tomáša odporúčali ako vhodného kandidáta pre hyperbarickú oxygenoterapiu. Nakoľko je liečebný pobyt v tomto zariadení finančne náročný a nie je hradený zdravotnou poisťovňou, chceme poprosiť širokú verejnosť aj podnikateľské subjekty o finančnú podporu v akejkoľvek výške. Všetky vyzbierané prostriedky budú určené na úhradu poplatkov súvisiacich s terapiou a pobytom v Adeli centre, prípadne úhradu ďalších vyšetrení, liekov a kompenzačných prostriedkov, ktoré uľahčia Tomášovi každodenný život.

Tomášov-príbeh-4
Facebook
Email: info@tomasninaj.help